تبلیغات
در این مطلب تاکید شده خانمهای 13 تا 2۶ سال حتما واکسن را دریافت کنند و حتی در سالهای 201۵ تا 201۶ این واکسن به پسران نیز تزریق شده است
https://www.health.gov.il/English/Topics/Vaccination/HPV/Pages/default.aspx