تبلیغات

 این یک شایعه بین المللی است که ابتدا در هند منتشر شد و پلیس شهر ناگپور هند نیز آن را تکذیب کرد!
https://goo.gl/3o3HhDhttps://goo.gl/Ev2juJ