تبلیغات
محتوای ساختگی این فیلم، حتی توسط العربیه و به نقل از هیات گذرگاه های مرزی عراق تکذیب شد!

http://yon.ir/prmn